Looking for the English board?
  [zdani] [jitro]

[xruti]

melbi mlatu

datnyvei fa la'e zo'oi 1209754897824.jpg -(30408 B, 500x375)
30408 li 488 moi  

ro prenu cu bilga lo nu tinbe fi lo melbi mlatu .i mi bilga ri .i lo mlatu cu djica lo nu catra


li 490 moi  

u'isaaaaaicnino

cmene
samymri judri
pinka cmene
pinka
datnyvei
vimcu jaspu to jaspu fo lo nu vimcu lo pinka toi

Delete Post []
Password