Looking for the English board?
  [zdani] [jitro]

[xruti]

tijlan

li 543 moi  

uanai.iu


li 544 moi  
datnyvei fa la'e zo'oi 1210534874976.jpg -(225713 B, 1200x959)
225713

uanai.iu


li 548 moi  

la badri delfinu cu badri


li 550 moi  

>>548
.i ri xebni ro do .zo'onaicnino

cmene
samymri judri
pinka cmene
pinka
datnyvei
vimcu jaspu to jaspu fo lo nu vimcu lo pinka toi

Delete Post []
Password