Looking for the English board?
  [zdani] [jitro]

[xruti]

mi'o vi mrilu le prijyskepre

datnyvei fa la'e zo'oi 1212986048130.jpg -(201347 B, 903x470)
201347 li 624 moi  

vei piso'i .anai piro lo terbasti poi se pilno lu smuni li'u cu ka'e te basti lo smuni be lo'e valsi ku lo te pilno be lo'e valsicnino

cmene
samymri judri
pinka cmene
pinka
datnyvei
vimcu jaspu to jaspu fo lo nu vimcu lo pinka toi

Delete Post []
Password