Looking for the English board?
  [zdani] [jitro]

[xruti]

sasfoi

datnyvei fa la'e zo'oi 1216949662023.jpg -(157940 B, 640x480)
157940 li 690 moi  

ko na cadzu lo vi sasfoicnino

cmene
samymri judri
pinka cmene
pinka
datnyvei
vimcu jaspu to jaspu fo lo nu vimcu lo pinka toi

Delete Post []
Password